පහත form එක submit කර Next වෙත පිවිසෙන්න 

ඔබ අලෙවිකරුවෙක් නම් අලෙවි කරන භාණ්ඩ අයත් ක්ෂේත්‍රය සදහන් කරන්න. ( ක්ෂේත්‍රයක් නොමැතිනම් අලෙවි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න ) එලෙසම සේවා සපයන්නෙක් නම් ඔබ සැපයීමට බලාපොරොත්තු වෙන සේවාව පිළිබද කෙටි හැදින්වීමක් සදහන් කරන්න.